Welkom bij Sieraden OnlineShop

Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden


Art. 1.Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Sieraden-OnlineShop.nl zijn deze leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sieraden-OnlineShop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sieraden-OnlineShop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Art. 2.Verzending en levering
2.1 Verzending van de sieraden gaat via PostNL. De standaard verzending is gratis binnen Nederland en vanaf € 2,10 buiten Nederland, maar binnen Europa . U kunt er ook voor kiezen om uw sieraden aangetekend en verzekerd te laten versturen. Sieraden-OnlineShop.nl verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van de sieraden zodat de kans op schade tot een minimum beperkt wordt.
2.2 Uw bestelling wordt binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden. Indien een besteld sieraad (tijdelijk) niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard word u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. . De maximale levertijd bedraagt 30 dagen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt u hier tijdig van op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van de koopovereenkomst binnen 30 dagen op uw rekening teruggestort.
2.3 U draagt het risico van de sieraden van het ogenblik af, waarop de sieraden aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden

Art. 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden sieraden zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief handelingskosten, eventuele belastingen en betalingskosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor verzendingen geldt dat standaardverzendingen gratis zijn. Overige verzendmethoden komen voor kosten van de klant. De actuele verzendkosten voor uw bestelling worden tijdens het afrekenen aan u kenbaar gemaakt.
3.2 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds lopende orders.

Art 4. Aanbiedingen/overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen van Sieraden-OnlineShop.nl zijn vrijblijvend en Sieraden-OnlineShop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook 3.6.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sieraden-OnlineShop.nl. Sieraden-OnlineShop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sieraden-OnlineShop.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Art 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde sieraden gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sieraden-OnlineShop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de sieraden gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Art. 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sieraden-OnlineShop.nl geleverde sieraden geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Sieraden-OnlineShop.nl garandeert niet dat de aan u geleverde sieraden geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Art.7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de sieraden aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sieraden-OnlineShop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de sieraden niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sieraden-OnlineShop.nl de keuze het desbetreffende sieraad tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe sieraad dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Art. 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sieraden-OnlineShop.nl , dan wel tussen Sieraden-OnlineShop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sieraden-OnlineShop.nl , is Sieraden-OnlineShop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sieraden-OnlineShop.nl .

Art. 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sieraden-OnlineShop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sieraden-OnlineShop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sieraden-OnlineShop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 10. Diversen
10.1 Indien u aan Sieraden-OnlineShop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Sieraden-OnlineShop.nl gerechtigd aan dat adres alle sieraden te verzenden, tenzij u de aan Sieraden-OnlineShop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw sieraden dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Sieraden-OnlineShop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sieraden-OnlineShop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sieraden-OnlineShop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sieraden-OnlineShop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Sieraden-OnlineShop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Art 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Art. 12. Retourneren
12.1 De koper heeft het recht om de ontvangen sieraden, zonder opgaaf van reden binnen 8 werkdagen aan Sieraden-OnlineShop.nl te retourneren, onder navolgende voorwaarden:
De retourzending dient altijd van tevoren per email te worden aangemeld.
De retour gezonden sieraden dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur.
De koper krijgt in dit geval naar wens een vervangend sieraad toegestuurd of het aankoopbedrag terug.
Bij retourneren komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
In geval van terugbetaling zal Sieraden-OnlineShop.nl het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending van de sieraden terugbetalen..
12.2 Speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden.

Art. 13. Aansprakelijkheid
13.1 Sieraden-OnlineShop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat door geleverde artikelen en of diensten door Sieraden-OnlineShop.